Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
7 Aprel 14:40
Şərh Yoxdur
312

Ayətullah Yəzdi: “Gənclər şöhrət ardınca gəzərkən ağıl və düşüncəyə müraciət etmir”

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Bəziləri şan-şöhrətə çatmaq, ictimai məqam əldə etmək üçün təqlid edir. Bəzilərinin sabit şəxsiyyəti yoxdur, cəmiyyətdə etibar qazanmamışlar. Onlar hər vəchlə xalqın diqqətini cəlb etməyə çalışırlar. Amma bu işdə düzgün yolu tanımırlar. Onlar hər vəchlə özlərini məşhurlara oxşatmağa cəhd göstərir, onlar kimi geyinir, onlar kimi davranırlar. Bir çox gənclər şöhrət ardınca gəzərkən ağıl və düşüncəyə müraciət etmir, yalnız özünü şöhrətli insanlara oxşatmağa çalışır. Onların iş-gücü zahirən bəzənmək, məşhurlara oxşamaqdır. Onlar hətta yerişlərini də məşhurların yerişinə bənzətməyə çalışırlar. Şübhəsiz ki, sağlam düşüncədən qaynaqlanmayan bu qəbil təqlidlər məntiqi əsasa malik deyil. Belələri ya hövsələsizlik göstərib lazımınca düşünmür, ya da təfəkkürləri lazımi həddə inkişaf etməmişdir. Onlar yalnız tanınmaq üçün tanınmışların yolunu izləyirlər.

Bir şəxs cəmiyyətdə məşhurdur deyə hər işdə ona təqlid etmək düzgün deyil. Heç bir əsassız, sadəcə məşhurluğa xatir təqlid düşüncəsizlikdən qaynaqlanır və bəyənilmir. Əlbəttə ki, əgər bu qəbil təqliddə dinə ziddiyyət yoxdursa və harama yol verilmirsə, keçinmək olar. Amma şəriət baxımından haram, düşüncənin məhkum etdiyi məsələlərdə kimlərəsə kor-koranə təqlid etmək fərdi və ictimai həyat üçün təhlükəlidir, cəmiyyətdə fitnə-fəsadı genişləndirir, ən azı, şəxsiyyətin müstəqilliyini puça çıxarır. Bu gün gənclərin bəzi qıcıqlandırıcı libaslar geyməsi milli və dini varlığımıza zərbə vurur. Bu meyllər mədəni və ictimai müstəqilliyimizi əlimizdən alır. Qeyd etdiyimiz kimi, uyğun istiqamətdə təqlid öz milli mənliyini dəyərləndirməyənlərin işidir. Qeyd etdik ki, Hindistanda hələ də çoxları bütə sitayiş edir. Amma onlar neçə yüz il qərbin müstəmləkəsi olsalar da, öz milli mənliklərini qorumuş, adətlərini əldən verməmişlər. Hələ də hindlilər və pakistanlılar milli libasda gəzir, beynəlxalq konfranslara həmin libaslarda gəlirlər. Onlar hər vəchlə öz mədəni və tarixi mənliklərini qoruyurlar. Bəziləri isə bir anda öz rəngini dəyişir, heç nəyə istinad etmədən milli adətlərinə arxa çevirir, biganələrin ardınca düşür. İstənilən bir cəmiyyətin düşüncə azadlığı elə bir həddə olmalıdır ki, zərərsiz milli ənənələrindən əl çəkməsinlər. Bəli, milli mənliyini dəyərləndirənlər zərərli və alçaldıcı işlərdə özlərini başqalarına bənzətmirlər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..