Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
23 İyul 15:05
1 Şərh
6838

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin

Həzrət Məhəmməd  (s) peyğəmbər buyurub:

“Tamah alimin qəlbindən hikməti aparar.”[1]

“Tamah elə sürüşkən qaya parçasıdır ki, alimlərin ayağı onun üzərində sabit qalmaz.”[2]

“Tamahdan ehtiyatlı ol ki, o nəqd olan yoxsulluqdur.”[3]

 

İmam Əli (ə) buyurub:

“Tamahkarlıq əbədi köləlikdir.”[4]

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin.[5]

“Tamahkar xarlığa düçar olubdur.”[6]

“Kim tamah libasını əyninə geysə, özünü xar edər.”[7]

“Tamahkardan zəlil adam yoxdur.”[8]

“Ağılların ən sürüşkən yeri tamahların parıltısı altındadır.”[9]

“Təqva və tamahkarlıq bir yerə sığmaz.”[10]

 

İmam Baqir (ə) buyurub: “Necə də pis bəndədir, rəhbəri tamah olan şəxs.”[11]

İmam Kazım (ə) Hişama nəsihətində buyurur:  “Tamahdan çəkin və insanların malına göz dikmə. Xalqa göz dikmək adətini öz qəlbindən çıxar. Çünki tamah hər zəlalətin açarıdır. O, əqli oğurlayar, insaniyyəti didər, abrı ləkələyər və elmi aradan götürər.” [12]

İmam Hadi (ə) buyurub: “Tamah çirkin xislətdir.”[13]

İmam Əskəri (ə) buyurub: “Necə də pisdir mömində onu xarlığa çəkən istəyin olması.”[14]

 

 

Quran yaxşı tamah haqda buyurur:

“Yanlarını yataqlardan ayırarlar. Qorxudan və (ümidə) tamahla Öz Rəbblərini çağırar və onlara verdiyimiz ruzidən ehsan edərlər.”[15]

“Niyə Allaha və haqdan bizə tərəf gələnlərə iman gətirməyək? Halbuki Rəbbimizin bizi layiqlilərin cərgəsinə (cənnətə) çıxaracağına tamah salmışıq?” [16]

 

İmam Səccad (ə) duaların birində buyurur: “Ey Ağam! Öz günahlarıma baxıram, qorxuram. Sənin bağışlamağına baxıram, (ümidə) tamahlanıram.”[17]

İmam Səccad (ə) yenə də duada buyurur: “İlahi! Sənə bəslədiyim çoxdankı ümidimə, Səndən umduğum böyük təmənnaya görə, Sənin Özünə vacib etdiyin mehribanlıq və rəhmətə xatir dərgahına dilək əllərimi açıram.”[18]

 

www.ahliman.info

[1] Kənzul-Ummal, Hədis 7576

[2] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.49

[3] Kənzul-Ummal, Hədis 8852

[4] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 180

[5] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.49

[6] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.19, səh.50

[7] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.18, səh.84

[8] Ğurərul-Hikəm, Hədis 10593

[9] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.19,  hədis 41

[10] Ğurərul-Hikəm, hədis 10578

[11] əl-Kafi, c.2, səh.320, hədis 2

[12] Biharul-Ənvar, c.78, səh.315, hədis35.

[13] -d-Durrətul-Bahirə hədis 42

[14] Biharul-Ənvar, c.78, səh. 374, hədis35.

[15] Səcdə, ayə 16

[16] Maidə, ayə 84

[17] Biharul-Ənvar, c.98, səh.83, hədis 2

[18] İqbalul-Əmal c.1, səh.168

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..