Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Noyabr 11:00
Şərh Yoxdur
4169

Möminlərin ruhları ölümdən sonra hansı simada olar?

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim ölsə, onun Qiyaməti bərpa olar”.

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “İlahi övliyalar ölmürlər, lakin bir evdən başqasına köçürlər”.

Hədislərin bəzisində oxuyuruq ki, bərzəx aləmi dünyanın qalan işlərini tamamlayar. Belə ki, o mömin ki, nəfsindən ayrılmış və lakin hələ kamala çatmamışdır, bərzəx aləmində kamil olar. Qiyamət günü öz həqiqi kamalı ilə məşhur olar. Nəql edilir ki, dünyasını dəyişən mömin uşaqları bərzəxdə Həzrət İbrahim (ə) və ya Həzrət Zəhra (s.ə) tərəfindən tərbiyə alarlar.

Şeyx Səduq “Əmali” kitabında Həzrət Peyğəmbərin (s) meracından nəql edir: “Peyğəmbər (s) meraca gedən zaman yolu bir ağacın altında əyləşən qoca kişinin yanından keçir və onun ətrafına uşaqlar toplaşmışdılar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Cəbrayil! Bu qoca kişi kimdir?”. Cəbrayil (ə) deyir: “Bu Şeyx – sənin atan İbrahimdir (ə)”. Peyğəmbər (s) soruşdu: “Bəs bu uşaqlar onun ətrafında nə edirlər?”. Cəbrayil (ə) buyurdu: “Bunlar möminlərin uşaqlarıdır ki, Həzrət İbrahim (ə) onlara yemək verir”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim möminlərin uşaqlarını Həzrət Zəhra (s.ə) tərbiyə edir”.

Dünyadan köçən hər bir mömin bərzəx aləmində bərzəxlilərin şəklində zahir olar. Kafirlər şeytanlar kimi olarlar. Möminlərin siması insan siması kimidir, başqa cür deyildir.

Şeyx Tusi, İbni Zəbyandan nəql edir: “Mən Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində olanda Həzrət (ə) buyurmuşdu: “İnsanlar dünyasını dəyişmiş möminlərin ruhları haqqında nə deyirlər?”. Dedim: “Onlar deyirlər ki, öləndən sonra yaşıl rəngli quşların çinədanlarında qərar tutarlar”. Həzrət (ə) buyurdu: “Sübhənallah! Mömin Allah yanında ondan da əzizdir ki, ruhunu bir quşun çinədanında qərar versin. O zaman ki, möminin vəfat vaxtı gəlib çatar, Peyğəmbər (s), İmam Əli (ə), Həzrət Zəhra (s.ə), İmam Həsən (ə), İmam Hüseyn (ə) möminin yanına gələrlər. Onlarla bir yerdə Allahın ən yaxın mələkləri olar. Əgər Allah möminin dilini Allahın tövhidinə, Peyğəmbərin (s) nübuvvətinə, Əhli-beytin (ə) vilayətinə şəhadət vermək üçün açarsa – Peyğəmbər (s), İmam Əli (ə), Həzrət Zəhra (s.ə), İmam Həsən (ə), İmam Hüseyn (ə) də şəhadət verərlər və yaxın mələklər də onların şəhadət gətirdiklərinə şəhadət verərlər. Əgər möminin dili o halda bağlanarsa, Allah Öz Peyğəmbərini (s) həmin mömindən agah edər, Peyğəmbər (s) ona şəhadət verər və Peyğəmbərin (s) bu şəhadətlərinə görə İmam Əli (ə), İmam Həsən (ə), İmam Hüseyn (ə) də şəhadət verərlər. Orada olan mələklər də şəhadət verərlər. Allah həmin möminin ruhunu Özünə tərəf qəbz edər və həmin ruhu behiştə aparar. Həmin möminin siması kimi bir simada qərar verər və (o mömin) behiştdə yeyər və içər. Onun yanına dünyadan təzə bir ruh gəlsə, onu dünyada olduğu kimi tanıyar”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminlərin ruhları behiştdə ağacın altında bəşər cismi sifətində olarlar. Bu yolla bir-birini tanıyarlar və bir-biri ilə söhbət edərlər. Onların yanına yeni ruh gələndə, deyərlər: “İndi ona sual verməyin, çünki böyük və qorxulu məqamdan nicat tapmışdır”. Sonra ona suallar verərlər ki, filankəs nə edir?”. Əgər cavabında desə ki, o, sağdır, ruhlar ona xeyir və rəhmət ümid edərlər. Əgər desə ki, həlak olubdur, ruhlar deyərlər: “Alçaqlığa əqidə bəsləyib”. Çünki əgər behişt əhli olsaydı, onlarla bir yerdə olardı. Onların yanına gəlmədiyinə görə məlumdur ki, cəhənnəmə getmişdir”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..