Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
6 Mart 12:51
Şərh Yoxdur
2536

Teyyul-ərz nə deməkdir? Necə baş verir?

Teyyul-ərz qeyri-adi bir əməldir ki, onun sayəsində insan istədiyi məkandan başqa bir məkana qısa bir zaman ərzində seyr edə bilir. Əgər Məsumların (ə) həyatına nəzər salsaq, buna çox sayda nümunə gətirə bilərik.

Teyyul-ərzlə bağlı alimlər müxtəlif nəzərlər təqdim ediblər. Bu nəzərlərdən biri Məhyəddin ibni Ərəbi tərəfindən verilmişdir. Bu nəzərə görə, insan özünü olmadığı məkandan nəzərdə tutduğu və istədiyi məkana apara bilir. Başqa nəzərə görə bədənin sürətli yerdəyişməsidir ki, insanın qüdrətli ruhundan hasil olar.

Bu iki nəzəriyyə görə hər bir insan teyyul-ərzə malik ola bilməz. Bu iş ancaq İlahi övliyalar üçün mümkünlüdür.

Quranda teyyul-ərzə bariz nümunə Asəf ibni Bərxiyadır. “Kitabdan (Lövhi-Məhfuzdan, ya səmavi kitablardan) bir qədər elmi olan birisi dedi: «Mən onu sən göz qırpmadan öncə və ya sənin bir şeyə baxışın həmin şeyin surətini beyinə ötürməmişdən öncə, sənin yanına gətirərəm». Beləliklə, elə ki, onu öz yanında hazır durmuş gördü”. (“Nəml” 40).

İbni Ərəbi bu hadisəni belə izah edir: “Asəf ibni Bərxiya Allahın qüdrəti ilə Səba mələikəsinin taxtını zaman və maddi məkanın dəxaləti olmadan Süleymanın (ə) yanına gətirə bilmişdi. Çünki əgər hərəkət və zamanla bağlı olsaydı, bu qədər qısa zamanda o qədər məsafəni qət etməsi mümkünsüz olardı. Ona görə də deyə bilərik ki, Allahın bu hökmünə əsasən ki, buyurur: “Məgər Biz (varlıq aləminin) ilk yaradılış(ın)da aciz qalmışıq (ki, onların yenidən qaytarılmalarında da aciz qalaq)?!”. (“Qaf” 15). Bilqeysin taxtını gətirə bilmişdi”.

Əllamə Təbatəbai buyurur: “Teyyul-ərzin həqiqəti torpağın yol gedənin ayaqları altında bükülməsidir”. (Tebyan/Deyerler)

Əgər hədislərə nəzər salsaq görürük ki, Asəf barəsində Məsum İmamlarımız (ə) belə buyurmuşdur: “Asəf ibni Bərxiya Allahın əzim adının bir hərfini bilirdi. Onu oxuyan zaman yer yarılmışdı və o da Səbadan Bilqeysin taxtını götürüb, Süleymanın (ə) yanında hazır olmuşdu. Sonra torpaq bir göz qırpımında əvvəlki halına qayıtmışdı. Bu əzim ad 73 hərfdən ibarətdir ki, onun 72-si Məsum İmamların (ə) yanında mövcuddur. Onun bir hərfi isə Allahın yanında qalmaqdadır ki, heç kəs ondan agah deyildir”.

Beləliklə deyə bilərik ki, teyyul-ərz qeyri-adi bir əməldir ki, İlahi övliyalara və peyğəmbərlərə (ə) aid edilir. Ancaq onlar Allahın izni ilə bu əməli yerinə yetirə bilirlər. Zaman və məkanın təsiri olmadan istədikləri məkana seyr edə bilirlər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..