Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
23 Fevral 10:47
Şərh Yoxdur
3816

Allah Təala Qiyamət günü bu insanlara rəhm edər

Mülayimlik və xoş rəftar olmaq – bəşər üçün ən fəzilətli sifətlərdən hesab olunur. Kobudluq, sərtlik isə dinimizdə şirk və küfr ilə bərabər tutulur.

Mülayimlik və başqalarının dərdinə həmdəm olmaq – təqvalıların nişanələrindəndir. “Muhəmməd (s) – Allahın peyğəmbəridir. Onunla birgə olanlar kafirlərin qarşısında güclü və sərt, öz aralarında isə mehribandırlar”. (“Fəth” 29).

“Ona İncili verdik və ona tabe olanların qəlblərinə (öz aralarında) rəhm və mehribanlıq saldıq”. (“Hədid” 27).

O kəsin ki, qəlbi yumşaq və əxlaqı gözəl olarsa, hər iki dünyada da xeyir və səadət əhlindən olar. Ancaq o kəs ki, bu fəzilətli sifətdən məhrum olarsa, hər iki dünyada da bədbəxt olar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim müsəlmana rəhm etməzsə, Allah da ona rəhm etməz”. (Tebyan/Deyerler)

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (ə) başqa yerdə buyurur: “Bundan qeyrisi deyildir ki, Allah bəndələri arasından (ancaq) rəhm edənlərə rəhm edər”.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Allah məxluqlarına və bəndələrinə şəfqətli və mehribandır. O kəslərin ki, qəlbləri onlar üçün yanar, Allahın diqqətində qərar tutar və onları sevər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mələklər və əməli qoruyanlar insanın yaxşı və layiqli əməllərini təmtəraq və xüsusi şövkətlə altıncı səmaya çatdırarlar. Ancaq bu dərəcənin gözətçiləri əmr verərlər ki, dayansınlar. Deyər: Çünki mən rəhmət və şəfqət məmuruyam. Araşdırdıqdan sonra əmr edər ki, onu sahibinin üzünə vursunlar ki, gözləri kor olsun. Çünki sahibinin rəhmi yoxdur. Əgər Allahın bəndəsi dünya və ya axirət şeyinə giriftar olardısa, ürəyi onun üçün yanmazdı. Bəlkə onu məzəmmət və məsxərə edərdi. Mən ona görə məsulam ki, əməli məndən yuxarı qalxmasın”.

Beləliklə deyə bilərik ki, rəhm etmək və qəlbin yumşaq olması – Allahın sevdiyi sifətlərdəndir ki, ona görə Allah da həmin bəndəsinə qarşı rəhimli və bağışlayan olar. Müasir dövrün bu keşməkeşli zamanlarında qəlbimizin daşlaşmasına imkan verməyək və insanların qəminə həmdəm olaq, onlara qarşı rəhimli olaq.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..