Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
24 Oktyabr 15:03
Şərh Yoxdur
2641

Ustad Qiraəti: “Məgər Allahın əfvi, günahın təbii təsirini aradan aparırmı?”

Ustad Qiraəti öz təfsir dərsində “Bəqərə” surəsinin 38-ci ayəsi ilə bağlı buyurmuşdur: “Dedik: «Hamılıqla oradan (o uca məqamdan) yerə enin. Beləliklə, əgər Mənim tərəfimdən sizə (peyğəmbərlər və səma kitabları vasitəsilə) bir hidayət gəlsə, Mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar»”. (“Bəqərə” 38). Bu ayə göstərir ki, Adəmin (ə) tövbəsindən sonra da Allah onlara yerə enməyi əmr edir ki, güman etməsinlər ki, behişt bağlarına qayıda bilərlər.

Bəli, Allahın əfvi günahın cəzaını aradan aparar, ancaq günahın təbii təsiri, əfvi ilə aradan getməz. Necə ki, əgər şərab içən tövbə edərsə Allah onu bağışlayar. Ancaq şərabın məstedici təsiri bədənində qalar.

Adəmin (ə) behiştdən çıxması qadağan olunmuş bitkidən yeməyə görə olmuşdu. Bu təsir, tövbə etməklə aradan getməz. Hər bir halda həm Adəm (ə) və həm də həyat yoldaşı behiştdən çıxmalı idilər. Adəmin (ə) behiştdən çıxması onun övladlarının və nəslinin də behiştdən çıxmasına səbəb oldu. Çünki Allah bu əmri bütün insanlar üçün vermişdi. Ancaq eyni zamanda bəşərin hidayətini də bəyan etmişdir. Belə ki, Allah buyurur: “Beləliklə, əgər Mənim tərəfimdən sizə (peyğəmbərlər və səma kitabları vasitəsilə) bir hidayət gəlsə, Mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar».

Bu hidayət vasitələri istər peyğəmbərlər olsun, istərsə də kitab – insanlar onun qarşısında iki dəstəyə bölünərlər: bir dəstə itaət edənlərdir, bir dəstə isə kafirlərdir.

Allah xilqətin əvvəlində Adəmə (ə) varlıq aləminin həqiqətlərini öyrətmişdi və həmin elm onun mələklərdən üstün olmasına səbəb olmuşdu. Lakin bu elmi onu şeytanın vəsvəsəsindən xilas edə bilmədi. Adəm (ə) ilk vəsvəsəyə aldandı və yolunu azdı. Allah da tövbəsini qəbul etdikdən sonra ona hidayət vasitələri göndərdi. Ancaq bu yolla haqqı batildən ayıra biləcəkdi. Vəhyin nazil olması Allahın ona verdiyi ikinci nemət idi.

Allah heç bir insanı məcbur etmir ki, onun vəhyini qəbul etsin. Onlara azadlıq və ixtiyar verir və hər kəs öz etiqadını seçməkdə azad olur. İnsan özü seçir və əgər istəsə İlahi hidayət yolunda gedir, istəməsə boyun qaçırdır.

İnsanın ən mühüm nigarançılığı gələcəyinə görədir. Həm dünyada və həm də axirətdəki gələcəyinə görə. Hər kim İlahi hidayəti qəbul edər, Allah onun gələcəyini təmin edər və gələcəyindən nigaran olması üçün yer qalmaz. Öz keçmişinə görə qəm yeməz, çünki öz vəzifələrinə əməl etmişdir.

Bu ayədən öyrənirik:

– Bəzən bir xata bütün nəsillərə və irqlərə təsir qoyur. Necə ki, Adəm (ə) etmişdi.

– Allah heç bir zaman lütfünü insandan götürmür, baxmayaraq ki, üsyan etsə belə. Allah onun üçün tövbə yolunu açıq qoyur və hidayət vasitələri göndərir.

– İlahi hidayət insanın yerdə sakin olması ilə başlamışdır və Allah insanı öz halına buraxmamışdı.

– İlahi hidayət olanlar həqiqi rahatlıq içindədirlər və hər cür nigarançılıqdan uzaqdırlar”. (Həvzəh/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..