Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Fevral 20:50
3 Şərh
6161

Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl yaşamış insanlar

İnsanşünaslıq elmi iddia edir ki, Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl yer üzündə müxtəlif insanlar yaşamışdılar. Bu iddialarını Yer kürəsinin müxtəlif yerlərindən tapdıqları insan skeletinin hissələrinə əsasən söyləmişdilər. Onların bəzisinin ömrü bir milyon və bəzisininki isə 750 min ildir.

Qazıntılardan əldə edilmiş sümüklər ilk olaraq İndoneziyada, sonra Çində tapılmışdır. Bu insanların ən çox yaşlı olanını neandertallar adlandırmışdılar ki, o, başqa qədim insanların əcdadı olmuşdur. Bu insanlar miladdan əvvəl 70000 ilə 130000 arasında yaşamışdılar. Dünyanın çox yerinə dağılışmışdılar. (Tebyan/Deyerler)

Müqəddəs səma kitabı olan Qurani-Kərim hər bir hadisədən xəbər verən bir kitab olduğu üçün, Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl yaşamış insanlar haqqında da xəbər verməlidir.

Bəli, Qurani-Kərimdə bəzi ayələr vardır ki, Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl insanların yaşamasına işarə edir. “Və (yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbin mələklərə dedi: «Həqiqətən Mən yer üzündə bir canişin (Allahın oradakı nümayəndəsi, ya da oranın nəsli kəsilmiş qədim sakinlərinin canişini)qoyacağam». Dedilər: «Orada fəsad törədəcək və qanlar tökəcək bir kəsi (canişin)qoyursan?! Halbuki biz Səni kamilliklərlə vəsf edərək zikr oxuyur və (bütün eyb və nöqsanlardan) pak bilirik»”. (“Bəqərə” 30).

Təfsirçilər xəlifə dedikdə, iki nəzəriyyəni irəli sürüblər.

Birinci nəzəriyyə.

İnsanın bir və ya bir neçə növü yer üzündə yaşamışdır. Onlar yer üzündə fəsad törətməyə və qan tökməyə başlamışdılar. Sonra isə nəsilləri tükənmişdir. Mələklərin nəzərinə görə, xəlifənin xüsusiyyətləri gərək Allaha bənzər olsun və Onun sifətlərinə malik olsun. Ona görə də Allaha belə fikir bildirirlər.

İkinci nəzəriyyə.

Allah Təala ona görə onu canişini adlandırır ki, Allah bəndələri arasında hökm verən zaman Onun canişini olur. Allah Təala öz canişinlərinə yerdən istifadə edib, bəhrələnmək haqqını vermişdir.

Bu iki nəzəriyyə də Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl insanların olduğuna işarə edir və bizi uzaqlara aparır. Bu insanlar yer üzündə yaşamış və sonra fəsad törətdiklərinə görə nəsilləri kəsilmişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..