Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
29 Yanvar 18:06
1 Şərh
2535

Bəsirət nədir? Bəsirətə mane olan amillər hansıdır?

Qurani-Kərimdə və “Nəhcul-bəlağə”də mühüm əhəmiyyətə malik olan mövzulardan biri də bəsirət mövzusudur. Bəsirətin mənası – qəlb əqidəsi, tanıma, yəqinlik, zirəklik və ibrətdir. İnsan bu qəlb əqidəsinin yardımı ilə həqiqətləri dərk edər – necə ki, insan zahiri gözü ilə ətrafını görər.

Quranda və “Nəhcul-bəlağə”də o kəslər ki, dünya haqqında səthi bilikləri vardır və hadisələrdən heç bir dərin nəticələr çıxartmırlar – bəsirətsiz insan adlandırmışdılar. Başqa bir tərəfdən isə o kəslər ki, maddi dünyaya olan elmlərindən savayı, qeyb həqiqətlərini də dərk edirlər – bəsirətə malik insanlar adlandırılmışdır. (Erfan/Deyerler)

İmam Əli (ə) bəsirətli insan haqqında buyurur: “O kəs ki, görəndir – baxışı dünyadan keçər və onun arxasında axirət evinə nəzər salar. Görən insan – dünyadan azuqə götürər, kor – dünyası üçün azuqə hazırlayar”.

Quranda buyurulur: “Bizim (elmi, cismani və maddi) qüvvətlər və (maddi və mənəvi məsələlərdə) bəsirətlər sahibi olan bəndələrimiz İbrahim, İshaq və Yəqubu yada sal”. (“Sad” 45).

Bəsirətə və təhlil qüdrətinə malik olmaq, hadisələri əvvəlcədən görməyi bacarmaq – həm fərdi və həm də ictimai zərurətlərdəndir. Hər kim bu tövfiqə malik olmazsa, onu çox ağrılı hadisələr gözləyər. Çünki haqla batili bir-birindən ayıra bilməz. Ona görə də özünü batil meydanında görər. Haqdan və bərəkətdən məhrum olar. Allah Təala bu insanlar haqqında buyurur: “Onların bəzisi sənə (sənin peyğəmbərlik dəlillərinə) baxır (amma dərk etmək və ibrət götürməkdə kordur)lar”. (“Yunus” 43).

İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim qarşısında olan şeyi görməkdən kor olar, şəkk toxumlarını iki böyrü arasında (sinəsində)əkər”.

Bəsirətli insan haqqında isə buyurur: “Görən o kəsdir ki, eşitsin və düşünsün, baxsın və görsün, ibrətlərdən bəhrə aparsın”.

 

Bəsirətə mane olan amilləri tanıyaq:

1. Nəhsi istəklərin ardınca getmək. Əgər insan ağıl qüvvəsinin yerinə, özünü nəfsinin və şeytanın əsiri edərsə, heç bir zaman haqq və batili bir-birindən ayıra bilməz. “Nəfsi istəyini öz məbudu etmiş və Allahın (onun batini küfrü və niyyətinin xəbisliyi barəsində olan) Öz elminə və onun məlumatına əsasən özbaşına buraxdığı, qulağını və qəlbini (bədbəxtlik möhürü ilə) möhürlədiyi və gözünə pərdə çəkdiyi kəsi gördünmü? Belə olan halda onu Allahdan başqa kim hidayət edə (bilə)r? Məgər ibrət götürmürsünüz?”. (“Casiyə” 23).

 

2. İfrat maddi sevgi. Əşyalara olan ifrat sevgi insanın ürəyini kor və kar edər.

 

3. Sağlam düşüncədən istifadə etməmək. O kəslər ki, həyatlarında sağlam düşüncədən istifadə etmirlər, bəsirətsizlik tələsinə düşürlər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..