Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
9 Avqust 10:35
Şərh Yoxdur
4212

Yer kürəsində ilk namaz qılan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur

Namaz – imandan sonra abidlə Məbudu birləşdirən ən möhkəm amildir. Namaz batinin nuru, qəlbin səfası, can paklığının mənbəyi, sağlamlığa səbəb olan, Haqq rəhmətinin parlaq nurudur.

Namaz insanı mələkut aləminə qovuşdurar və bütün ibadətlərdən ən üstünüdür. Zənginlər namaz olmadan yoxsuldurlar, yoxsullar namaz qılaraq ən zəngin insan olarlar. Namaz ancaq İslam dininə aid ibadət deyildir. Keçmiş dinlərdə də namaz mövcud olmuşdur.(Erfan/Deyerler)

Yer kürəsində ilk namaz qılan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur. Behiştdən xaric edildikdən sonra ah-zar edən Adəm (ə) tövbə etmək istəyir. Allah Təala Cəbrayili (ə) ona tərəf göndərir. Həzrət Adəm (ə) vəhy mələyinin əmri ilə qüsl alır və pak olur. Zilhiccə ayının 8-də Minaya gəlir və gecə orada qalır. Sabahısı günü təlbih deyərək Ərəfəta gəlir. Vəhy mələyi ona deyir: “Təlbih deməkdən çəkin və özünü yenidən qüsl alaraq bəzə”. Bu zaman Adəm (ə) əsr namazını yerinə yetirir. Cəbrayil (ə) deyir: “Bu diyarda ayağa qalx”. Ona Allah tərəfindən vəhy olunan sözləri öyrədir ki, onunla tövbə məqamına nail ola bilsin. Beləliklə deyə bilərik ki, Həzrət Adəm (ə) Yer kürəsində namaz qılan ilk insan olmuşdur. Lakin namazının forması bizə məlum deyildir.

Həzrət Adəm (ə) dünyasını dəyişən zaman onun canişini cənazəsində namaz qılır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, Adəm (ə) dünyadan gedir, ona namaz qılmaq zamanı gəlib çatır, övladı Hibatallah vəhy mələyinə deyir: “Ey Haqqın göndərdiyi! Qarşıda dur ki, Adəmin (ə) cənazəsinə namaz qılınsın”. İlahi mələk deyir: “Allah bizə atana səcdə etməyi əmr etmişdir, indi bizim şənimizdə deyildir ki, ən yaxşı övladını qabaqlayaq. Sən bizdən qabağa keç və beş təkbirlə atana cənazə namazı qıl”. Ondan sonra vacib olur ki, meyiti dəfn etməkdən əvvəl cənazəyə namaz qılınsın”.

Həzrət İdris (ə) və namaz.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Kufə şəhərinə daxil olan zaman Səhlə məscidini görməyə get və o müqəddəs məkanda namaz qıl. Dini və dünya çətinliklərinin həllini orada Allahdan istə. Çünki Səhlə məscidi – Həzrət İdrisin (ə) evidir. Bu böyük insan orada dərziliklə məşğul olmuş və o pak məkanda namaz qılmışdır”.

Həzrət Nuh (ə) və namaz.

Mehriban Allah Nuh (ə) və bütün peyğəmbərlərlə (ə) əhd bağlayır ki, ona itaət etsinlər. Allah Nuhu (ə) namaz qılmağa, əmr-be-mərufa, halal və harama riayət etməyə dəvət etmişdir.

Həzrət İbrahim (ə) və namaz.

Həzrət İbrahimin (ə) duasında oxuyuruq ki, buyurub: «Ey Rəbbim, məni namaz qılanlardan et, həmçinin övladlarımdan (da namaz qılanlar et)! Ey Rəbbimiz, duamı qəbul et!». (“İbrahim” 40).

Həzrət İsmayil (ə) və namaz.

“Və bu kitabda İsmaili xatırla. O, vədlərində doğruçu və (Allahın) elçi(si və xalqa) xəbər gətirən idi. O, öz ailəsinə həmişə namaz (qılmağı) və zəkatı (zəkat verməyi) buyurardı və Rəbbinin yanında bəyənilən idi”. (“Məryəm” 54-55).

Əshaq, Yəqub, İbrahimin (ə) nəsli və namaz.

“Və (oğlu) İshaqı və (nəvəsi) Yəqubu əlavə bəxşiş kimi ona əta etdik və hamısını saleh və(peyğəmbərlik məqamına) layiq etdik. Onları (yaşadıqları cəmiyyəti) Bizim əmrimizlə doğru yola yönəldən rəhbərlər etdik və onlara xeyir işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız Bizə ibadət edirdilər”. (“Ənbiya” 72-73).

Həzrət Şuəyb (ə) və namaz.

Şuəyb (ə) öz qəbiləsini həmişə xeyir işlərə və namaza dəvət edərdi. Lakin yolunu azmış bu insanlar hidayət olmaq istəmir və ona deyirdilər: “Dedilər: «Ey Şüeyb, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxmağımızı və ya öz mallarımızla istədiyimizi etməyi tərk etməyimizi sənə namazın əmr edir? (Bizi etiqad və əməldə azadlıqdan sənin namazın məhrum edir?) Axı sən həqiqətən həlim və doğru yolu tapmış bir adamsan! (Belə olan halda bizim azadlığımızı necə məhdudlaşdırırsan?)»”. (“Hud” 87).

Həzrət Musa (ə) və namaz.

“Mən səni (peyğəmbərlik və imamətə) seçdim. Odur ki, edilən vəhyi dinlə. Şübhəsiz, bu Mənəm – tək Allah ki, Məndən başqa bir məbud yoxdur. Buna görə də Mənə ibadət et və namazı Məni anmaq üçün qıl!”. (“Taha” 13-14).

Loğman və namaz.

“Ey mənim əziz oğlum, namaz qıl və yaxşı işləri (əql və şəriət nöqteyi-nəzərindən bəyənilən işləri görməyi) əmr et və pis işlərdən (hər hansı pis və bəyənilməz işi) qadağan et”. (“Loğman” 17).

Həzrət İsa (ə) və namaz.

“(Həmin körpə dilə gəlib) dedi: Həqiqətən mən Allahın bəndəsiyəm, O, (bu halımda) mənə kitab (İncil) verib və məni (bu yaşda) peyğəmbər edib.Və məni harada olsam bərəkətli bir vücud edib və nə qədər ki, sağam, mənə namaz (qılmağ)ı və zəkatı (verməyi) tapşırıb”. (“Məryəm” 30-31).

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..